Kontrola jakości

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Ustanowiono system zapewnienia jakości okryw

ZARZĄDZENIEM

z dnia 28.01.2005 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Jakością i wprowadzenia systemu zapewnienia jakości produkowanych okryw.

Chcemy oferować naszym odbiorcom okrywy torfowe wysokiej jakości do intensywnej produkcji pieczarek, spełniające ich oczekiwania.

Produkcja okryw torfowych nakłada obowiązek spełnienia surowych wymogów jakości i bezpieczeństwa. W tym celu został wdrożony i jest rozwijany system zapewnienia jakości, który nadzoruje Zespół Zarządzania Jakością. Znajomość przez pracowników powyższych faktów jest realizowana poprzez wdrożenie i konsekwentne stosowanie systemu zapewnienia jakości opartego na wymaganiach zawartych w Księdze Jakości. Wszystkie elementy systemu zapewnienia jakości stosowane są okresowo i systematycznie badane podczas wewnętrznych audytów jakości. Audyty przeprowadzane są przede wszystkim w celu wykrycia i usuwania niezgodności w działaniu systemu zapewnienia jakości.
 

Jakość i bezpieczeństwo okryw torfowych

W ramach nadzoru i kontroli nad okrywami przechowuje się próby arbitrażowe. Z każdej partii produkcyjnej pracownicy Zespołu Zarządzania Jakością pobierają próbki okryw, które przechowuje się w specjalnych magazynkach. Przechowuje się je poza okres wykorzystania okryw w produkcji pieczarek (do trzech miesięcy).

Badania są gwarancją powtarzalności i wiarygodności procesów produkcyjnych co w konsekwencji pozwala na zapewnienie jakości. Pracownicy laboratorium kontrolują jakość dostarczanych surowców i opakowań. Na podstawie uzyskanych wyników wydają decyzję o przyjęciu ich do produkcji. Badania opiera sę na Normach Zakładowych. Pracownicy laboratorium prowadzą badania kontrolne gotowych okryw. Wszystkie niezgodności mające wpływ na jakość okryw są zapisywane w zeszytach informacji i uwag znajdujących się w laboratorium. Zakresy badań z zestawieniem obowiązującej metodyki znajdują się w harmonogramach badań. Analizy laboratoryjne wykonywane są na podstawie metod, których opisy znajdują się w Katalogu Norm Zakładowych. Do wykonywania badań używana jest aparatura i sprzęt podlegający okresowym sprawdzeniom. Próby do analiz pobierane są wg instrukcji pobierania prób.


Zakres badań

- ocena fizykochemiczna;
- ocena mikrobiologiczna
Kontrola i badania końcowe mają na celu potwierdzenie jakości, zgodnej z udokumentowanymi wymaganiami, gotowych wyprodukowanych okryw.